Manažersko - poradenská společnost revit cz s.r.o. byla založena v roce 1997 a využívá manažerských zkušeností a znalostí ze zahraničního rozvinutého ekonomického prostředí.

 

Cílem a zaměřením projektů společnosti revit cz s.r.o. je celkové ozdravení problémových firem, jejich stabilizace a posílení konkurenceschopnosti.

 

Provozní až existenční problémy podniků řeší společnost revit cz s.r.o. moderními systémovými nástroji a metodami, zejména s převzetím výkonu vlastnických práv státu, právnických i fyzických osob seriózními odborníky s dlouholetými top-manažerskými zkušenostmi řešení krizových stavů, zaručujícími zhodnocení majetku vlastníků.

 

Společnost revit cz s.r.o. si dále klade za cíl pomoci českým podnikům zlepšit úroveň jakosti prostřednictvím zavedení moderních systémů jakosti a tím zvýšit konkurenceschopnost a prodejnost jejich výrobků na mezinárodním i tuzemském trhu.

 

Společnost revit cz s.r.o. je členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice.

 

Společnost revit cz s.r.o. je oprávněna zabezpečovat poradenskou činnost při výstavbě systémů managementu jakosti organizací dle norem řady EN ISO 9000 a EN ISO 14000.

 

BUĎTE nejlepší

(vždyť je tak malá konkurence)

revit cz s.r.o.

Projekty společnosti revit cz s.r.o. jsou zaměřeny na celkové ozdravení problémových firem, jejich stabilizace a posílení konkurenceschopnosti.

 

Základní charakteristiky druhů činností jsou:

 

 • Stabilizace vnitřního i vnějšího prostředí, krizové řízení - převzetí managementu, komplexní revitalizace. Zvyšování konkurenceschopnosti problémových společností realizací ucelených projektů revitalizace a implementací moderních metod řízení, zakončené certifikací ozdravené společnosti dle norem ISO.

 

 • Bankovní poradce. Výkony dohledů. Zprůhlednění, restrukturalizace a správa akcionářských podílů, aktiv a rizikových majetkových účastí v zastoupení majoritních vlastníků a klíčových věřitelů. Tato spolupráce vlastníkům a věřitelům garantuje kontrolu nad děním a řízený vývoj problémových společností.

 

 • Zhodnocení a příprava firem k legitimnímu prodeji a vstupu investora.

 

"OD KRIZE K CERTIFIKACI"

 

revit cz s.r.o.

Obchodní jméno:

Datum vzniku:

Zápis v Obch. rejstříku:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Sídlo firmy:

 

Telefon:

E-mail:

URL:

Bankovní spojení:

revit cz s.r.o.

21. října 1997

Krajský soud v Hradci Králové; oddíl C, vložka 12330

Jan Zábský, MBA, LLM – jednatel

25277529

CZ25277529

Mnětická 339, Nemošice;
530 03 Pardubice

777 798 168

revit@revit.cz

http://www.revit.cz

KB Pardubice – č. ú.: 19 - 2375390227 / 0100

PŘÍZNAKY KRIZE:

Tři klíčové situace, kdy lze podnik označit jako podnik v úpadku nebo v krizi.

 

 1. dlouhodobá ztrátovost a platební neschopnost
 2. trendy směřující k likvidaci společnosti
  1. pokles objemu výkonů
  2. vznik nepříznivého sociálního klimatu
  3. chronická platební neschopnost
 3. zdánlivá úspěšnost však v důsledku extrémního růstu naráží na nedostatek kapitálu

FORMA:

 1. aktivní správa zdravých podniků
 2. nasazení jednotlivých revitalizačních nástrojů
 3. komplexní revitalizace problémových podniků formou:
  1. Zpracování revitalizačního projektu s následným aktivním dohledem nad strategickým řízením, kdy partnerem je řídící orgán společnosti.
  2. Dočasné komplexní převzetí řízení a zodpovědnosti odborníky zkušenými v oblasti řešení krizových stavů, kdy partnerem jsou vlastníci. Po ozdravění a celkové stabilizaci je podnik předán s novými kvalitními manažery vlastníkovi.

PROGRAMY:

1. krátkodobý

Smyslem je rychlá obnova narušené stability podniku. Jedná se o okamžitý, radikální zásah do chodu podniku, zaměřený zejména do oblasti financování. Krátkodobý program s ohledem na specifika, rozsah i závažnost přijímaných opatření, bude zpravidla zahrnovat období několika týdnů eventuálně měsíců.

 

2. střednědobý

Zahrnuje kroky směřující k realizaci opatření vyžadujících delší čas, neboť se zpravidla jedná o zásadní restruktualizaci podniku, zahrnující všechny firemní útvary v horizontálním i vertikálním směru, zaměřenou jak k předmětu podnikání, tak do oblasti financování, případně dalších oblastí, zvláště změny v organizačním uspořádání podniku apod. S ohledem na hloubku a rozsah přijímaných opatření, jakož i s ohledem na specifika oboru podnikání, zahrnuje obvykle časový horizont jednoho roku.

 

3. dlouhodobý

Smyslem je předcházet krizovým situacím pomocí vhodně koncipované dlouhodobé strategie podniku.

CÍLE:

 • zvýšení produktivity
 • aktivní obchodní činnost
 • optimalizace nákladů
 • motivační firemní kultura
 • zvýšení rentability (zisku)
 • restruktualizace úvěrového zatížení
 • stabilizace cash flow
 • vytvoření dlouhodobé strategie
 • efektivní investice
 • optimalizace daňového zatížení

KOMPLEXNÍ ANALÝZA STAVU PODNIKU:

Je základním krokem, na jehož základě dochází k vyhodnocení možností pro jeho záchranu. Určuje příčinu, povahu a vývojové stádium krize. Základní obsah analýzy se zaměřuje na:

1. všeobecné informace o firmě

2. ekonomickou a obchodní analýzu

3. analýzu výroby

4. personální a sociální analýzu

5. finanční analýzu

FORMULACE STRATEGIE ZMĚNY:

Navazuje na analytickou etapu po syntéze analytických poznatků. Závěr analýzy definuje reálnost či nereálnost podniku projít ozdravným procesem. Kladná bilance pokračuje v konsolidaci a sanaci (vč. transformace a fúze) neboli revitalizaci. Záporná bilance znamená zrušení a zánik podniku formou likvidace, nebo konkurs a vyrovnání.

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE:

Oblast řídicích metod:

- manažerské motivační systémy

- informovanost zaměstnanců

- management kvality

- systém a metody finančního a technického controllingu

- efektivní kalkulační metody

- optimalizace nákupních a prodejních činností

- optimalizace doby trvání zakázek

- definování dlouhodobých cílů podnikového rozvoje

 

Oblast hospodaření:

- hodnotová analýza a analýza ABC

- portfoliová analýza

- analýza vstupů a výstupů

- optimalizace fixních nákladů

- optimalizace výrobních nákladů

 

Oblast výroby:

- optimalizace výrobních kapacit

- zvýšení technické úrovně a kvality produkce

- zkrácení časů výroby

- flexibilita výroby

- zúžení nebo rozšíření sortimentu

- skladové hospodářství

- rekvalifikace dělníků, kooperace

- ekologie

 

Personální oblast:

- přebudování řídicího týmu

- optimalizace organizační struktury

- definice a dělba pravomocí a odpovědností

- budování pozitivního sociálního klimatu

- podpora sounáležitosti s podnikem

- aktivace pocitu spoluřízení zaměstnanci

 

Obchodní oblast:

- oživení týmu prodejců

- nové prostředky obchodního působení

- zavedení obchodního reportingu a hodnocení

- přehodnocení cenové politiky

- politika prodeje, propagace, servisu apod.

 

Finanční oblast:

- snížení nároků na pracovní kapitál a zlepšení jeho stavu, tj. likvidita

- zvýšení rentability programem hospodárnosti a aktivní cenovou politikou

- optimalizace úvěrového zatížení v návaznosti na aktivní revitalizační projekt

 

 

Když neznáš – naučíme Tě...

Když nerozumíš – vysvětlíme Ti...

Když nemůžeš – pomůžeme Ti...

Když nechceš – rozejdeme se...

Tomáš Baťa

Společnost revit cz s.r.o. tvoří níže uvedený tým kmenových pracovníků. Další spolupracovníci manažersko-poradenského týmu jsou angažováni v rámci specifikace jednotlivých projektů.

Zábský Jan, MBA, LLM

narozen: 1964

specializace: strategie, management, ekonomika, personalistika, marketing, obchod

délka odborné praxe: 26 let

Ing. Szturc Eugeniusz

narozen: 1970

specializace: strategie, management, ekonomika, controlling

délka odborné praxe: 23 let

Mazal Miroslav

narozen: 1960

specializace: strategie, management, ekonomika, controlling

délka odborné praxe: 25 let

Jakl Petr

narozen: 1967

specializace: management, ekonomika, finanční analýzy, controlling

délka odborné praxe: 25 let

RNDr. Šurová Ivana

narozena: 1962

specializace: marketing, zahraniční obchod, systémy jakosti

délka odborné praxe: 20 let

Mgr. Sadílek Jakub

narozen: 1983

specializace: marketing, projektové řízení, zahraniční obchod (specializace země býv. SSSR)

délka odborné praxe: 10 let

Ing. Svoboda Jiří, CSs.

narozen: 1939

specializace: projekty transformace a fúze, znalec v oblasti ceny a odhadu podniků

délka odborné praxe: 39 let

PhDr. Klamta Petr

narozen: 1948

specializace: personalistika, psychologie, diagnostika, vzdělávání

délka odborné praxe: 35 let

PhDr. Kramárik Milan

narozen: 1957

specializace: strategie, management, marketing, obchod

délka odborné praxe: 27 let

Ing. Rain Jiří

narozen: 1952

specializace: management, marketing, ekologie

délka odborné praxe: 35 let

Ing. Nováková Dana

narozena: 1955

specializace: ekologie (EURO)

délka odborné praxe: 27 let

Karásková Michaela

narozena: 1973

specializace: marketing, obchod, firemní administrativa

délka odborné praxe: 24 let

Jednotliví členové manažersko-poradenského týmu pracovali například v těchto pozicích:

ČKD Motory, a.s.

ZPS - Frézovací nástroje, a.s. Zlín

ZEMAN shoe s.r.o.

Pórobeton a.s. Ostrava

Massag a.s. Bílovec

Východočeská tiskárna, spol. s r.o.

ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

TICO IFC a.s.

Chemie o.z. Praha

Semos a.s. Praha

HUDSON CARGO a.s.

EUROSTAV a.s.

Scheele a.s.

Marius Pedersen a.s.

ZPS - ZS, a.s.

Stavostroj a.s. Nové Město

Výzk. ústav obráběcích strojů a obrábění

INTEC PANASONIC a.s.

Strojírenství Chomutov s.r.o.

CHEMA spol. s r.o.

DMP a.s. Pardubice

ELTOS a.s.

Modřanské strojírny s.p.

Glas Television Components a.s.

ELEKTROKOMPLET CZ s.r.o.

MAKEDONIA s.r.o.

REVERT s.r.o.

SOS - EKO s.r.o.

ČVUT

MO AČR

generální ředitel

generální ředitel

generální ředitel

generální ředitel

generální ředitel

generální ředitel

generální ředitel, obchodní ředitel

výkonný ředitel

ředitel

ředitel

ředitel

ředitel

ředitel

ředitel

ředitel

finanční ředitel

obchodně ekonomický ředitel

ředitel marketingu

produkt manager

asistent zahraničního obchodu

asistent marketingu

správce konkurzní podstaty

likvidátor

likvidátor

likvidátor

likvidátor

likvidátor

likvidátor

lektor strojní fakulty

vedení diplomatické mise

nebo se vrcholově podíleli např. na projektech společnost revit cz s.r.o. (profilový výběr):

Komplexní správa, zprůhlednění, krizový management, stabilizace, celková revitalizace, příprava pro vstup investora:

ZPS - Frézovací nástroje, a.s. Zlín; ZPS - Generální opravy, a.s. Zlín; ZEMAN shoe s.r.o.; Semos a.s. Praha; ČKD Motory, a.s.; DUKLA CZ, s.r.o., Východočeská tiskárna, spol. s r.o.; ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

 

Zprůhlednění, top-manažerská podpora:

ZVU Kovárna s.r.o.; BioTest s.r.o.; ZPS - ZS, a.s.

 

Top-manažerská podpora:

TOS Čelákovice a.s; Porobeton a.s. Ostrava

 

Implementace controllingu:

Massag a.s. Bílovec; Synthesia a.s. Pardubice; Semos a.s. Praha; Strojírenství Chomutov s.r.o.; Tauris Rimavská Sobota a.s.; ZPS - Frézovací nástroje, a.s. Zlín; ZPS - Generální opravy, a.s. Zlín; ZEMAN shoe s.r.o.; ČKD Motory, a.s.; DUKLA CZ, s.r.o.; Východočeská tiskárna, spol. s r.o.; BioTest s.r.o.; ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

 

Personální diagnostika a poradenství:

Synthesia a.s. Pardubice; FN Motol Praha; Severomoravská energetika; Rubena Náchod; Gumokov Hradec Králové; Univerzita Pardubice; Motorpal Jihlava; Elektrárna Opatovice

 

Tržní ocenění:

Tesla Vacum Components Rožnov pod Radhoštěm; Masokombinát Čakovice; BOS spol. s r.o. Kralupy nad Vltavou; ZPS - Frézovací nástroje, a.s.

 

Vybudování útvarů marketingu a obchodu:

GM-GASMONT a.s. Pardubice; CESA a.s. Pardubice

 

Ekologický audit:

Semos a.s. Praha; Egretta a.s.

 

Řízení zavedení celopodnikových norem a příprava k certifikaci ISO 9001:

ZPS - Frézovací nástroje, a.s. Zlín

Tyto profesní historie, zkušenosti a výsledky, vytváří objektivní předpoklad dosažení stanoveného cíle.

KONTAKTUJTE NÁS

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.